Avís legal


Informació de conformitat amb l’article 10 de la LSSI
El titular d’aquesta web és:

Identitat: KASBA MUSIC, S.L.
NIF: B63441042
Adreça: Cerdanyola 37 bis, baixos, 08028 Barcelona
Tel.: 687743031
Email: info@kasbamusic.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 36606, Foli 0084, Full número 279798, Inscripció 1.

Condicions d’ús:

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de KASBA MUSIC, S.L.

Responsabilitat sobre els continguts:

Tot i que KASBA MUSIC, S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web ho consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen KASBA MUSIC, S.L.
KASBA MUSIC, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos a la seva web.
KASBA MUSIC, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions de la present política legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre aquesta. L’usuari, per virtut de la seva acceptació, renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pugui correspondre.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt