Política de privacitat


Versió: Novembre 2023

KASBA MUSIC, S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per KASBA MUSIC, S.L. implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. KASBA MUSIC, S.L. no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)
Responsable del tractament
KASBA MUSIC, S.L.
NIF: B63441042
Adreça: Cerdanyola 37 bis, baixos, 08028 Barcelona
Email: info@kasbamusic.com
Finalitat del tractamentOferir i gestionar els nostres serveis d’edició i de distribució de discos.
Legitimació
Consentiment obtingut de l’interessat quan ens sol·licita informació.
Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.
DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra direcció.
Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats poden adreçar-se a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPodeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Preguntes sobre privacidad”.
Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: KASBA MUSIC, S.L.
NIF: B63441042
Adreça: Cerdanyola 37 bis, baixos, 08028 Barcelona
Tel.: 687743031
Email: info@kasbamusic.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d’edició i distribució de discos, inclosa la tramitació de comandes.
En cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per gestionar la vostra consulta.
Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals, que al cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’art. 30 del Codi comerç, ia efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació per tractar-los es troba en l’execució del contracte de serveis i els consentiments que ens dóna.
Pel que fa a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del representant legal del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho comunicarà tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades.
 • Qualsevol interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control competent.
Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Edat
 • Sexe
 • Telèfon
 • Dades de transaccions de béns i serveis
 • Tendències musicals

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Fem servir cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.
L’usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
Cistella de la compra
Desplaça cap amunt